POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.trekking24.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.trekking24.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720. Zbiór danych osobowych klientów Sprzedającego został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia ……….

 1. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jedynie po dokonaniu rejestracji Konta Zamawiającego. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby zostały wystawiane faktury dokumentujące zakup Towarów dodatkowo podaje także dane: nazwa firmy i adres jej siedziby oraz NIP. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym.

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Sklepu internetowego weryfikując się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest o należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania z Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.

 1. Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.

 1. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.

 1. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie Loginu, czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż Sklep internetowy, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 1. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 1. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Uzytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 1. Sklep internetowy może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

 1. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:

  1. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części witryny internetowej, np. zabezpieczonych systemem logowania;

  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

  3. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

 1. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 1. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym.

 1. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych w bazie danych klientów Sprzedającego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów Sprzedającego.

 1. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści tychże zawartych przed zmianą Polityki.