REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TREKKING24.PL


Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod
adresem URL: 
www.trekking24.pl


Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze
Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży
na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.


ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek
Wiśniewski pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34, 75-032 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo
Rozwoju i Technologii, organ dokonujący
wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, tel.
kontaktowy: +48  515416176 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 8-17, sobota oraz
niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,
email: 
sklep@trekking24.pl;
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem
URL: 
www.trekking24.pl;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba nieletnia
powyżej 13. roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – odzież i obuwie trekkingowe, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery i akcesoria oraz inne
produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe
informacje na temat Towaru;
7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów
dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym
Regulaminem;
9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, w
którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta
pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-
mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji
Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła,
itp.; 
13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany
wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta
Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
16. Konsument-Przedsiębiorca –

osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 1. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134);
  18. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
  19. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025. z późn.
  zm.);
  20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o
  których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia
  2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
  2
  1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja
Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do
wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert
określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony 
www.trekking24.pl przez Zamawiających lub
Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym
wyposażeniem:  
a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;  
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;  
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce
KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie
Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta
Zamawiającego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla
Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym
Zamawiający ma także możliwość wypełnienia ankiety do wystawienia opinii dla Sprzedającego w serwisie
Ceneo oraz Opineo.

5. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych
treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom
odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy
utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
7. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra
osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione
jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających
dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających dane osobowe osób
trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną
zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pozostaje bez
wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem
wypowiedzenia, jeśli: 
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania
Sklepu internetowego,  
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy
bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z
nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
Zamawiającego, 
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich
poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu
internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w
niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:
sklep@trekking24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu
usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub
Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w
terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej
rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego


ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć
Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych
wskazanych w ust. 1. powyżej. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje
Zamówienia jako gość.
2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z
Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto
Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych
Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i
Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak
Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących
czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych
charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a
następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w
przycisk „Przejdź do realizacji zamówienie”,
c. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto
Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta
Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych
kontaktowych, opcjonalnie Zamawiający może także podać dane firmy i NIP, a także wpisać uwagi skierowane
do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;
d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość albo odhaczyć, że
Zamawiający jest osobą nieletnią powyżej 13. roku życia, dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy, a w
celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”.

5.

Wysłanie Zamówienia na Produkty stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

 1. potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. automatycznie generowaną wiadomość mailową z potwierdzeniem otrzymania prze Sprzedającego Zamówienia, zawierającą numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Produktu w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
 2. wiadomość z informacją o tym, że Zamówienie jest w trakcie realizacji. Taka wiadomość wysyłana jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. informacji mailowej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba nieletnia powyżej 13. roku życia
Zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego w następujący sposób:  wydrukować wiadomość mailową z podsumowaniem Zamówienia przesłaną po złożeniu przez nieletniego Zamówienia w Sklepie internetowym,  na końcu wydruku wpisać datę i słowo Akceptuję, złożyć czytelny podpis opiekuna prawnego, a skan tak podpisanego dokumentu przesłać drogą mailową na adres: 
sklep@trekking24.pl w tytule maila wpisując nr Zamówienia.

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej
chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować
z Zamówienia. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania
Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez
system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający,
po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych
poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym
w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy
wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do
upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3
miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Umowy sprzedaży na niektóre Towary zamawiane w Sklepie internetowym realizowane są przez "PUMA SPORT" BARBARA WIŚNIEWSKA Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin NIP 6690201273

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system płatności
elektronicznych Payzeey, również przy użyciu karty kredytowej (bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu
skorzystanie z tego sposobu płatności za Zamówienie);
b. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,
c. możliwe jest także skorzystanie z systemu ratalnego zapłaty za zamówienie, współpracujemy z poniższymi bankami: BNP Paribas, Credit Agricole, Santander.


2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy
uiszczać na numer konta PKO BP SA KOSZALIN 28 1020 2791 0000 7102 0142 6428. Zamawiający proszony
jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu
potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin
realizacji Zamówienia.
3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Payzeey. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje
gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi
Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu
internetowego. Płatności obsługuje First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000061293,
kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02- 10-429. Dane osobowe
Zamawiającego przekazywane są spółce First Data Polska S.A., która jest ich administratorem danych
osobowych.
4. W razie przedpłaty za Zamówienie Sprzedający oczekuje na opłatę Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zaś na odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru prze 7 dni od uzgodnionego terminu ich odbioru.
5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z
momentem informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w
razie płatności za pośrednictwem systemu Payzeey), bądź też w momencie zawarcia Umowy sprzedaży (w
razie płatności za pobraniem przy odbiorze).
6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty
Polskiej (listem poleconym- koszt 3 PLN) lub firmy kurierskiej (koszt przesyłki 8,80 PLN). Możliwy jest również
odbiór osobisty Zamówienia w Miejscu odbioru.
7. Zamówienia na kwotę 50 PLN i powyżej (do tej kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt
Sprzedającego.
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco
drogą mailową informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.
2. Zamówione Towary o wadze do 10 kg dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 1 Dnia
roboczego (z zastrzeżeniem, że Towary z kategorii Rowery oraz przesyłki z Towarami wielkogabarytowymi
wysyłane są w terminie 2-5 Dni roboczych), maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych, liczonego po
zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o
dokonaniu płatności poprzez system płatności elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Towary
wydawane są Konsumentowi
lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny
termin.
3. Na Stronie Towaru i w formularzu Zamówienia widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na
magazynie Sprzedającego wybranego Towaru oraz przewidywanym terminie wysyłki. Jeśli jednak w
Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie Towaru,
Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma
wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do
wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub
też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą
składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.
5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednakże w razie zainteresowania dostawą poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o
niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w
szczególności kosztów dostawy Towarów.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego
Ceny za Zamówienie oraz kosztów dodatkowych, na poniesienie których wyraził zgodę.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem
lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru
do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera,
czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem.
Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest
o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do
Sprzedającego.
9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził
życzenie na otrzymanie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne
potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.
10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4.
Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o
nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera
również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W
wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle
Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
cywilnego.


ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA ORAZ KONSUMENTA-PRZEDSIĘBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta
oraz Konsumenta-Przedsiębiorcy do odstąpienia od
Umowy sprzedaży. Sprzedający ustala, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po
upływie 100 dni od dnia, w którym Konsument
lub Konsument-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma
wysłanego listownie na adres: ul. Mieszka 1 30 ,
75-132 Koszalin lub pocztą elektroniczną wysyłając maila na adres: sklep@trekking24.pl). Jeżeli Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o

odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej
wykonania przysługującego Konsumentowi 
lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca
Konsumentowi
lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcy o
wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
Konsument
lub Konsument-Przedsiębiorca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w
związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów
lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zwracane Towary
Konsument proszony jest należy odesłać lub przekazać na następujący adres: ul. Mieszka 1 30, 75-132 Koszalin, niezwłocznie, a w

każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca poinformował Sprzedającego o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument
lub Konsument-Przedsiębiorca odeśle Towar przed upływem terminu 100 dni.
Konsument
lub Konsument-Przedsiębiorca będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
6. Konsument
lub Konsument-Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu będącemu Konsumentem
lub Konsumentem -Przedsiębiorcą nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument 
lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument 
lub Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi 
lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy


 1.      ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
  1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w
  przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli
  nabywcą Towaru nie jest Konsument
  lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na
  zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego,
  przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@trekking24.pl  lub pisemnie na adres: ul. Mieszka 1 30 ,75-132 Koszalin, bądź też składając
  reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do
  Towaru, o ile dany Towar ma dołączoną instrukcję.
  3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu
  rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr
  Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając
  reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
  5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23
  września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie
  nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego
  Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,
  www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne
  są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie 
  www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
  konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z
  pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za 
  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
  adresem  
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/   
  W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE               
1.  Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pośrednictwem formularza w zakładce KONTAKT) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

 1.                W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 2.                Dane osobowe Zamawiających udostępniane są przez Sprzedającego firmie "PUMA SPORT" BARBARA WIŚNIEWSKA Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin NIP 6690201273, która realizuje sprzedaż niektórych Towarów do Zamawiających. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługującej system płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy, firmie obsługującej proces sprzedaży niektórych Towarów), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3.                Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 4.            W ramach realizacji Umowy sprzedaży Sprzedający jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w serwisie Ceneo.pl oraz Opineo.pl. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym. Zamawiający może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w
odniesieniu do Konsumentów
oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.

zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie
zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto
Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji
zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i
wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do
rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa. 
Koszalin, dnia ……
stycznia 2022 roku, niniejszy Regulamin obowiązuje po upływie 14 dni od jego ogłoszenia


Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury


sklep internetowy www.Trekking24.pl
ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin
z dopiskiem „odstąpienie od umowy”


Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta  niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z
„TRAPER” Jacek Wiśniewski w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu
………………..……………. roku.
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)
*  NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

ADRES DO ZWROTU TOWARU:

Jacek Wiśniewski "TRAPER"

Koszalin 75-816

ul. Mieszka 1 30


ZASADY DODATKOWEJ PRZEDŁUŻONEJ 3 LETNIEJ GWARANCJI. 

     Gwarant, tj. „TRAPER” Jacek Wiśniewski z siedzibą pod adresem ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720 jako Sprzedający Towary w Sklepie internetowym, określa w niniejszym dokumencie zasady udzielania dodatkowej 2-letniej ODPŁATNEJ gwarancji dot. wybranych modeli rowerów będących w ofercie Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.trekking24.pl ( zwana dalej „Przedłożona 3 letnia gwarancja”).

     Informacja o możliwości zakupienia dodatkowej gwarancji znajduje się przy wybranych modelach rowerów na Stronie Towaru w Sklepie internetowym.

     Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.trekking24.pl

     Niniejsze zasady Gwarancji 3 letniej stanowią oświadczenie gwarancyjne Sprzedającego jako Gwaranta, o którym mowa w art. 557 Kodeksu cywilnego.

     Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego modelu roweru wskazany jest w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Na życzenie Zamawiającego w Sklepie internetowym możliwy jest zakup dodatkowej Gwarancji Plus door to door udzielanej przez Gwaranta na ramę roweru oraz osprzęt. Okres Gwarancji Plus wynosi 2 lat od daty zakupu wskazanej na dokumencie księgowym potwierdzającym zakup roweru w Sklepie internetowym.

     Klient dokonując zamawiania Towaru w Sklepie internetowym może odhaczając odpowiedni check-box na Stronie Towaru, o ile jest on dostępny dla danego modelu roweru, wykupić także udzielaną przez Sprzedającego jako gwaranta dodatkową 2-letnią Gwarancję Plus door to door, której warunki opisane są w niniejszym dokumencie. Gwarancja Plus jest niezależna od gwarancji udzielanej na Towar przez producenta.

     Cena zakupu Gwarancji Komfort Plus wskazana jest na Stronie Towaru w Sklepie internetowym Gwaranta i wynosi 49 zł brutto , co do którego oferowana jest opcja zakupu Gwarancji Plus. Wykupienie Gwarancji Plus możliwe jest jedynie w procesie składania Zamówienia na Towar w Sklepie internetowym.

     Towary, które posiadają oryginalne karty gwarancyjne producenta powinny być serwisowane w autoryzowanych punktach serwisowych producenta wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej. Wszelkie komponenty, widelce amortyzowane oraz amortyzatory tylne dostarczone wraz z Towarem podlegają osobnej gwarancji, o ile dokument potwierdzający tego typu gwarancję został dołączony do Towaru. Gwarancji Plus obejmuje osprzęt oraz ramę roweru.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady roweru, na którą klient wykupił u Gwaranta gwarancję Plus, uprawniony z gwarancji proszony jest o przesłanie na adres mailowy: trekking24.pl@gmail.com informacji ze wskazaniem wady oraz przesłanie ramy lub całego roweru na adres Gwaranta, tj. „TRAPER” ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji uprawniony z gwarancji proszony jest o wskazanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres email nr telefonu, a także o przesłanie kopii dowodu zakupu roweru, którego rama objęta jest Gwarancją Plus w Sklepie internetowym.

Uprawniony z gwarancji proszony jest o należyte zabezpieczenie ramy lub roweru na czas transportu, bowiem Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu, a wynikłe z nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru.

Reklamacje z tytułu Gwarancji Plus rozpatrywane są w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego, o czym klient zostanie poinformowany przez Gwaranta wraz z uzasadnieniem decyzji.

Gwarancją Komfort Plus nie  są objęte:

11.1.niewłaściwy montaż lub nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja ramy,

11.2. wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne ramy, zarysowania, ubytki lakieru, wgniecenia i ubytki,

11.3.przeróbki konstrukcyjne, modyfikacje ramy,

11.4.uszkodzenia będące następstwem błędów w technice jazdy, skoków, czy akrobacji, w trakcie których mogło dojść do nadmiernych obciążeń ramy lub jej zarysowań, czy innych uszkodzeń, chyba że dany model roweru był do tego typu aktywności przeznaczony,

11.5.skutki nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów na ramie niedokonanej przez przedawcę albo autoryzowany punkt serwisowy wskazany przez producenta roweru,

11.6.inne usterki ramy wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi dołączoną do roweru przez jego producenta.

W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany ramy wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Gwarant usuwając usterkę ramy lub osprzętu ma prawo do zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu ramy elementami innej marki o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, zaś w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.

W przypadku uznania przez Gwaranta, że wada nie jest możliwa do usunięcia, Gwarant może dokonać wymiany ramy roweru na nową, a jeśli dany model ramy nie jest już dostępny w ofercie handlowej – na nową ramę o zbliżonych właściwościach i cenie, jak wadliwa rama.

Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta wygasa z chwilą dokonania zmian konstrukcyjnych w Towarze, nie dokonywania przez uprawnionego z gwarancji wymaganych gwarancją producenta okresowych przeglądów Towaru lub też w razie przeniesienie prawa własności roweru na inną osobę/podmiot.

 Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Informacja o przetwarzanych danych osobowych


NIP:669-100-80-29, REGON 330286720 przetwarza Państwa dane osobowe w

sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:”Traper” Jacek Wiśniewski, NIP:669-100-80-29, REGON 330286720. (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, lub drogą e-mailową sklep@trekking24.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48

515 416 176

II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych

1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:

a) dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – w celu realizacji umowy

zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,

b) dane osobowe przekazywane mailowego czy też telefonicznego - w celu skontaktowania się z

klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z

klientem,

c) dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia bez rejestracji konta zamawiającego – dla

potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – do czasu realizacji zawartej z

Panią/Panem umowy,

d) dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta

w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez

okres posiadania konta zamawiającego,

e) dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki

drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) –

do czasu cofnięcia zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów

mogą być przechowywane w celu:

- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności

prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot.

rękojmi,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora

obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 1. lit. a)-c) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora

polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do

zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane

5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych

w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze danych osobowych.

6. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu

dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać

wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.

III. Komu są udostępnianie dane osobowe

1. Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj.

firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu

płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz


2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

IV. Państwa uprawnienia

1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych

do innego administratora danych.

4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

4.1. kontakt pisemny: Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin z dopiskiem sklep „Traper”

4.2. kontakt e-mailowy: klep@trekking24.pl

4.3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 515 416 176

V. Prawo sprzeciwu

1. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. Skarga

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają

Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i

organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze

wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym

dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi

ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.

2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem

udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.

Nowy regulamin ważny od 01.01.2021

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod
adresem URL: 
www.trekking24.pl


Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze
Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży
na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.


ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek
Wiśniewski pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, PracyPrzedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący
wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-020-12-73, REGON 330060647, tel.
kontaktowy: +48  800 913 341 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9-18, sobota oraz
niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,
email: 
sklep@trekking24.pl;
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem
URL: 
www.trekking24.pl;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba nieletnia
powyżej 13. roku życia, Konsument-Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – odzież i obuwie trekkingowe, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery i akcesoria oraz inne
produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe
informacje na temat Towaru;
7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów
dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym
Regulaminem;
9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, w
którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta
pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-
mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji
Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła,
itp.; 
13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany
wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta
Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
16. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.);
18. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123);
19. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn.
zm.);
20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o
których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia
2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
21. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.


ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja
Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do
wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert
określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony 
www.trekking24.pl przez Zamawiających lub
Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym
wyposażeniem:  
a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;  
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;  
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce
KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie
Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta
Zamawiającego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla
Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym
Zamawiający ma także możliwość wypełnienia ankiety do wystawienia opinii dla Sprzedającego w serwisie
Ceneo.
5. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych
treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom
odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy
utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
7. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra
osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione
jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających
dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających dane osobowe osób
trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną
zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pozostaje bez
wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem
wypowiedzenia, jeśli: 
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania
Sklepu internetowego,  
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy
bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z
nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
Zamawiającego, 
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich
poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu
internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w
niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:
sklep@trekking24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu
usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub
Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w
terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej
rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego


ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć
Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych
wskazanych w ust. 1. powyżej. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje
Zamówienia jako gość.
2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z
Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto
Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych
Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i
Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak
Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących
czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych
charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a
następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w
przycisk „Przejdź do realizacji zamówienie”,
c. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto
Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta
Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych
kontaktowych, opcjonalnie Zamawiający może także podać dane firmy i NIP, a także wpisać uwagi skierowane
do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;
d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość albo odhaczyć, że
Zamawiający jest osobą nieletnią powyżej 13. roku życia, dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy, a w
celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”.

5. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.             

5a.Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:

 1.        potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową o temacie „Dziękujemy za złożenie zamówienia” automatycznie generowana wiadomość e-mail zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Produktu (lub odnośnik do opisu na Stronie Towaru w Sklepie internetowym), Cenę i inne informacje dot. Zamówienia;
 2.                 potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, tj. wiadomość o temacie „Zamówienie w trakcie realizacji” na wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu adres poczty e-mail. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wysyłane jest po zweryfikowaniu Zamówienia przez Sprzedającego i jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w j. polskim.

5b. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba nieletnia powyżej 13. roku życia
Zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego w następujący sposób:  wydrukować wiadomość mailową z podsumowaniem Zamówienia przesłaną po złożeniu przez nieletniego Zamówienia w Sklepie internetowym,  na końcu wydruku wpisać datę i słowo Akceptuję, złożyć czytelny podpis opiekuna prawnego, a skan tak podpisanego dokumentu przesłać drogą mailową na adres: 
sklep@trekking24.pl w tytule maila wpisując nr Zamówienia.

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej
chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować
z Zamówienia. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania
Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez
system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający,
po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych
poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym
w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy
wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do
upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę, jednak nie dłużej niż przez okres 3
miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.


ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system płatności
elektronicznych Payzeey, również przy użyciu karty kredytowej (bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu
skorzystanie z tego sposobu płatności za Zamówienie);
b. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,
c. możliwe jest także skorzystanie z systemu ratalnego zapłaty za Zamówienie – szczegóły znajdują się pod
linkiem: https://www.e-gotowka.pl/eshop/blue/e- raty.html
2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy
uiszczać na numer konta PKO BP SA KOSZALIN 28 1020 2791 0000 7102 0142 6428. Zamawiający proszony
jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu
potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin
realizacji Zamówienia.
3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Payzeey. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje
gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi
Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu
internetowego. Płatności obsługuje First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000061293,
kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02- 10-429. Dane osobowe
Zamawiającego przekazywane są spółce First Data Polska S.A., która jest ich administratorem danych
osobowych.
4. W razie przedpłaty za Zamówienie Sprzedający oczekuje na opłatę Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zaś na odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru prze 7 dni od uzgodnionego terminu ich odbioru.
5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z
momentem informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w
razie płatności za pośrednictwem systemu Payzeey), bądź też w momencie zawarcia Umowy sprzedaży (w
razie płatności za pobraniem przy odbiorze).
6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty
Polskiej (listem poleconym- koszt 3 PLN) lub firmy kurierskiej (koszt przesyłki 8,80 PLN). Możliwy jest również
odbiór osobisty Zamówienia w Miejscu odbioru.
7. Zamówienia na kwotę 50 PLN i powyżej (do tej kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt
Sprzedającego.
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco
drogą mailową informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.
2. Zamówione Towary o wadze do 10 kg dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 1 Dnia
roboczego (z zastrzeżeniem, że Towary z kategorii Rowery oraz przesyłki z Towarami wielkogabarytowymi
wysyłane są w terminie 2-5 Dni roboczych), maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych, liczonego po
zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o
dokonaniu płatności poprzez system płatności elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Towary
wydawane są Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny
termin.
3. Na Stronie Towaru i w formularzu Zamówienia widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na
magazynie Sprzedającego wybranego Towaru oraz przewidywanym terminie wysyłki. Jeśli jednak w
Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie Towaru,
Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma
wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do
wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub
też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą
składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.
5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednakże w razie zainteresowania dostawą poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o
niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w
szczególności kosztów dostawy Towarów.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego
Ceny za Zamówienie oraz kosztów dodatkowych, na poniesienie których wyraził zgodę.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsument-Przedsiębiorca, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru
do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera,
czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem.
Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest
o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do
Sprzedającego.
9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził
życzenie na otrzymanie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne
potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.
10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4.
Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o
nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera
również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W
wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle
Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
cywilnego.


ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od
Umowy sprzedaży. Sprzedający ustala, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po
upływie 100 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma
wysłanego listownie na adres: ul. Mieszka 1 30 ,75-132 Koszalin lub pocztą elektroniczną wysyłając maila na adres:
sklep@trekking24.pl). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o
wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w
związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów
lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 100 dni.
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy
8. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym rozdziale przysługują także Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w
przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576) Kodeksu cywilnego. Jeżeli
nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego,
przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@trekking24.pl  lub pisemnie na adres: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, bądź też składając
reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do
Towaru, o ile dany Towar ma dołączoną instrukcję.
3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu
rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr
Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając
reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23
września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie
nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,
www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne
są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie 
www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za 
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem  
http://ec.europa.eu/consumers/odr/   W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 5. nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.
ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE               
1.  Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pośrednictwem formularza w zakładce KONTAKT) - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

 1.                W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 2.                Współadministratorami danych osobowych są obaj Sprzedający -  tj. „TRAPER” Jacek Wiśniewski. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługującej system płatności elektronicznych, firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 3.                Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.
 4.                W ramach realizacji Umowy sprzedaży Sprzedający jest upoważniony do przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej w serwisie Ceneo.pl. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym. Zamawiający może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w
odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.

zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie
zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto
Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji
zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i
wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do
rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa. 
Koszalin, dnia 26.05.2020 roku, niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2020 roku


Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta/dane firmowe Konsumenta-Przedsiębiorcy
…………………………………………….
adres zamieszkania/adres działalności Konsumenta-Przedsiębiorcy
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury


sklep internetowy www.Trekking24.pl
ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin
z dopiskiem „odstąpienie od umowy”


Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta  niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z
„TRAPER” Jacek Wiśniewski w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu
………………..……………. roku.
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis odstępującego do Umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)
*  NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 

Regulamin wykonania graweru - dodatkowego zabezpieczenia na ramie roweru

 

     Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek

 1.        Wiśniewski pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący
  wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-020-12-73, REGON 330060647, tel.
  kontaktowy: +48  515416176 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9-18, sobota oraz
  niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,
  email:
   admin@ebezpieczny.pl
 2.             Serwis – internetowa baza zawierająca unikowe numery rowerów wygrawerowane na ramach, prowadzona przez Usługodawcę w j. polski pod adresem URL: https://ebezpieczny.pl/ umożliwiająca  uzyskanie informacji czy zarejestrowany w Serwisie rower został zgłoszony jako skradziony;
 3.             Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Serwisu;
 4.             Usługa – rejestracja w Serwisie (w specjalnej bazie internetowej Usługodawcy) unikatowego numeru roweru Użytkownika wykonanego w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym na ramie roweru w postaci graweru;  
 5.             Autoryzowany Punkt Serwisowy – punkt serwisowy, który wykonuje odpłatnie grawer na ramie roweru Użytkownika (cena graweru uprawniającego za rejestracji roweru w Serwisie to 100 zł brutto) i dokonuje rejestracji numeru ramy roweru Użytkownika w Serwisie. Lista Autoryzowanych Punktów Serwisowych wskazana jest w zakładce ASO w Serwisie;
 6.             Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7.             Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;
 8.             Konsument-Przedsiębiorca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca  umowę z Usługodawcą związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9.             Konto - narzędzie w systemie Serwisu dostępne tylko dla Autoryzowanego Punktu Serwisowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu rejestrację numeru ramy Użytkownika w bazie danych Serwisu, a także wgląd do danych rowerów zarejestrowanych przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w Serwisie,
 10.     Login – adres e-mail wskazany przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta;
 11.     Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Autoryzowany Punkt Serwisowy wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 12.     Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. z późn. zm.);
 13.     Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287. z późn. zm.);
 14.     Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344. z późn. zm.);
 15.     Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 16.     Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1.             Rejestracja Konta i korzystanie z Serwisu odbywają się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.             Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób użycia treści zawartych w Serwisie.
 3.             Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
 4.             W celu korzystania z Serwisu powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu (np. tablet, czy smartfon);            
b. dostęp do Internetu;               

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna, albo dowolny system operacyjny w który wyposażony jest tablet lub smartfon;     

d. aktywne konto e-mail -  wyłącznie w przypadku Autoryzowanego Punktu Seriwsowego

 1.             Bezpośredni kontakt z Usługodawcą jest możliwy telefonicznie lub mailowo, a wszelkie dane kontaktowe Usługodawcy podane są w niniejszym Regulaminie oraz Serwisie.
 2.             Usługodawca informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III – REJESTRACJA KONTA:

 

 1.             Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu (po rejestracji Konta w Serwisie) dokonywanie wprowadzania numeru ramy roweru Użytkownika do bazy danych w Sewisie, a Użytkownikom pozwalające na dokonywanie weryfikacji, czy konkretny rower z wygrawerowanym numerem na ramie jest zarejestrowany w Serwisie oraz czy został zgłoszony jako skradziony. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników i dla Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
 2.             W celu rejestracji Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy powinien skontaktować się z  Usługodawcą i podać adres email, który stanowić będzie jego Login do Konta. Po rejestracji Konta w Serwisie Autoryzowany Punkt Serwisowy otrzymuje na wskazany adres email informację z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie (poprzez kliknięcie w przesłany w wiadomości emailowej link aktywacyjny) i pierwszym Hasem dostępowym. Z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Autoryzowany Punkt Serwisowy dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Autoryzowanym Punktem Serwisowym, a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
 3.             Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny, a Autoryzowany Punkt Serwisowy proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Podczas pierwszego logowania do Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy proszony jest o zmianę przesłanego Hasła na własne, indywidualnie wybrane Hasło do Konta. Hasło utworzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy nie jest znane ani Usługodawcy.
 4.             Każdy Autoryzowany Punkt Serwisowy może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Konto  jest niezbywalne, Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu nie wolno korzystać z Kont innych Autoryzowanych Punktów Serwisowych oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym Loginu i Hasła. Autoryzowany Punkt Serwisowy może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Usługodawcy.
 5.             Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Usługodawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 6.             Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Autoryzowany Punkt Serwisowy może w każdym czasie nieodpłatnie zrezygnować z posiadania Konta wysyłając żądanie jego usunięcia mailowo lub zgłaszając je telefonicznie do Usługodawcy.
 7.             Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. sposób korzystania z usług przez Autoryzowany Punkt Serwisowy jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,         
b. działalność Autoryzowanego Punktu Serwisowego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

c. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Autoryzowany Punkt Serwisowy,    

d. Autoryzowany Punkt Serwisowy dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,           
e Autoryzowany Punkt Serwisowy, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,         
f. podane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

ROZDZIAŁ IV – KORZYSTANIE Z SERWISU:

 

 1.             Po dokonaniu aktywacji Konta Autoryzowany Punkt Serwisowy może dokonać rejestracji pierwszego numeru ramy roweru Użytkownika i wskazania jego cech indentyfikacyjnych, w tym cech charakterystycznych.
 2.             Autoryzowany Punkt Serwisowy może zarejestrować dowolną liczbę numerów ram rowerów Użytkowników na swoim Koncie. Autoryzowany Punkt Serwisowy ma wgląd do bazy danych numerów ram Użytkowników, ale jedynie do tych którym wykonał Usługę i których numery ram rowerów wprowadził do Serwisu.
 3.             Posiadanie aktywnego Konta jest niezbędne w celu rejestracji numeru ramy roweru Użytkownika w Serwisie.
 4.             Rejestracja roweru na Koncie wymaga wprowadzenia do Serwisu przez Autoryzowany Punkt Serwisowy następujących danych: marka, model, numer ramy wygrawerowany w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym, kolor, cechy charakterystyczne roweru.
 5.             Po rejestracji roweru Użytkownik może w każdym czasie po wprowadzeniu numeru ramy roweru weryfikować czy widnieje on w bazie danych w Serwisie i i jaki jest jego status („ w posiadaniu właściciela”, czy też „rower skradziony”).
 6.             Rejestracja roweru w Serwisie następuje na czas nieokreślony, chyba że wcześniej Użytkownik zgłosi do Usługodawcy chęć usunięcia numeru ramy jego roweru z bazy danych w Serwisie, co może uczynić  w każdej chwili kontaktując się w tej  sprawie z Usługodawcą.
 7.             W przypadku kradzieży roweru Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Usługodawcy, który dokona zmiany statusu roweru z „w posiadaniu właściciela ” na „rower skradziony”.
 8.             W przypadku przeniesienia własności roweru na inną osobę, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt do Usługodawcy, który usunie numer ramy roweru z bazy danych Serwisu.
 9.             Użytkownik może wykorzystywać informacje udostępnione w Serwisie jedynie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie na własne potrzeby.

 

ROZDZIAŁ V – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

 

 1.             Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Usługodawcę wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2.             Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: admin@ebezpieczny.pl Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 3.             Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową.
 4.             Usługodawca informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, https://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/   e-mail: del.koszalin@wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ W celu uniknięcia wątpliwości usługodawca wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie 4. nie przysługują Użytkownikowi, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

 

ROZDZIAŁ VI – DANE OSOBOWE:

 

 1.             Użytkownik Serwisu kontaktując się z Usługodawcą (mailowo lub telefonicznie) przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Serwisu).
 2.             Autoryzowany Punkt Serwisowy rejestrując Konto w Serwisie przekazuje Usługodawcy swoje dane osobowe - imię i nazwisko, adres email, ewentualnie nick wskazany w emailu i nr telefonu, nazwa i dane firmy, adres IP komputera, z którego korzysta Autoryzowany Punkt Serwisowy podczas korzystania ze Serwisu
 3.             W przypadku kontaktu z Usługodawcą - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta w Serwisie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Autoryzowanego Punktu Serwisowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.
 4.             Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Autoryzowanych Punktów Serwisowych jest Usługodawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 5.             Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VII - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 

 1.             W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów oraz Konsumentów-Przedsiębiorców również Ustawy konsumenckiej.
 2.             W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3.             Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona w Serwisie, a Użytkownicy posiadający aktywne Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie.
 4.             Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
 5.             Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.