POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1.             Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie www.trekking24.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.
 2.             Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek Wiśniewski pod adresem: ul. Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720 (zwany dalej także jako „Administrator danych osobowych”). 
 3.             Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT), i/lub korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną (komentarz o Towarze, zgoda na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Sprzedającego) - przekazuje Sprzedając swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).
 4.             Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1.   złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).  Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO. Administrator danych osobowych może udostępnić dane Zamawiającego "PUMA SPORT" BARBARA WIŚNIEWSKA Krakusa i Wandy 34 75-032 Koszalin NIP 6690201273, która realizuje Umowy sprzedaży na niektóre Towary zamawiane w Sklepie internetowym;

4.2.   rejestracja Konta Zamawiającego – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Zamawiającego. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).  Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas prowadzenia Konta Zamawiającego, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta Zamawiającego nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta Zamawiającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.3.   kontakt Użytkownika Sklepu internetowego ze Sprzedającym - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, czy też przy wykorzystaniu formularza kontaktowego w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, a także podaje swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO, czyli zgoda Użytkownika Sklepu internetowego wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji mailowej na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji mailowej może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego;

4.4.   korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegających na zamieszczeniu komentarza o Towarze na Stronie Towaru w Sklepie internetowym - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy świadczenie usług drogą elektroniczna przez Sprzedającego. Dane przekazane podczas korzystania z tej usługi wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Administrator danych osobowych nie jest w stanie określić, jak długo komentarze będą znajdować się na Stronie Towaru. Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.5.   korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu otrzymywania ofert promocyjnych od partnerów Sprzedającego – Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą mailową ofert promocyjnych przesyłanym przez partnerów Sprzedającego. Wyrażenie zgody i podanie adres email jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przekazania adresu email Użytkownika do partnera Sprzedającego, który będzie przesyłał drogą mailową oferty promocyjne. Podstawą prawną przetwarzania udostępnionego przez Użytkownika  adresu email jest zgoda udzielona przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO).  Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas niezbędny do przekazania adresu email Użytkownika do partnera Sprzedającego, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego cofnie udzieloną zgodę na przekazanie jego danych do partnera Sprzedającego. Cofnięcie zgody Użytkownika nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będą przechowywać dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przekazaniem adresu email Użytkownika do partnera Sprzedającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na przekazanie danych partnerowi Sprzedającego, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane i cofnąć udzieloną zgodę. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

 1.             Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na nich obowiązków, np. rozpatrzenia reklamacji, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, dla celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 2.             Administrator danych osobowych informują, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika Sklepu internetowego nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych.  Dane Użytkowników Sklepu internetowego nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3.             Administrator danych osobowych niniejszym informują także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika (np. zgoda Użytkownika na otrzymywanie ofert promocyjnych od partnerów Sprzedającego), albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
 4.             Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych.
 5.             Dane osobowe udostępnione  Administratorowi danych osobowych będą udostępniane jedynie podmiotom w celu realizacji Zamówienia, wykonania usługi wybranej przez Użytkownika Sklepu internetowego (np. firmom dostarczającym Towary – w celu realizacji dostawy Towaru, firmie realizującej sprzedaż niektórych Towarów – w celu wykonania Umowy sprzedaży, bankom – w celu realizacji płatności, obsługi płatności ratalnych za Towar, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej – w celu obsługi rachunkowej transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy- w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, firmie obsługującej system ocen kupowanych w Sklepie internetowym Towarów – w celu porównywania Cen Towarów, wystawienia ocen dot. Sprzedającego i Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, partnerom Sprzedającego – w celu otrzymywania od nich ofert promocyjnych, wyłącznie za uprzednią zgodą udzieloną przez Użytkownika), w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6.       Strona internetowawww.trekking24.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie Sklepu internetowego. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są maksymalnie przez okres 36 miesięcy. W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptouti postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.
 7.       Strona Sklepu internetowego wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 8.       Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej Strony Towaru w Sklepie internetowym. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:
 9.             zapewnienia prawidłowego działania i poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania, powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
 10.             poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie internetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;
 11.             targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika;
 12.             w celu zapobiegania wysyłaniu spamu.
 13.       Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.
 14.       Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików„cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
 15.       Witryna internetowa www.trekking24.pl zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. FB), zatem nie może oni ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 16.       Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a jeśli Administrator danych osobowych posiada także adres email Użytkownika lub Użytkownik zarejestrował Konto Zamawiającego – taki Użytkownik otrzyma informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
 17.       W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.
 18.       Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, informacji jakie na dane na temat Użytkownika Sklepu internetowego posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich  celach je przetwarza -  Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe wskazane są w regulaminie Sklepu internetowego oraz w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym.

 

TrafficWatchdog

 

Serwis korzysta z aplikacji TrafficWatchDog oferowaną przez firmę Spark DigitUP sp. z o.o., z siedzibą pod adresem Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków. Aplikacja monitoruje wizyty i zbiera informacje o sposobie korzystania z monitorowanej strony internetowej. Do plików cookies i parametrów zbieranych przez kody JavaScript oraz pixele zapisywane są informacje takie jak adres IP (Internet Protocol), identyfikator urządzenia końcowego, typ urządzenia końcowego, parametry urządzenia końcowego, parametry systemu operacyjnego, parametry przeglądarki, sposób interakcji użytkownika z monitorowaną stroną i dane aktywności, czas na stronie, parametry nagłówka HTTP, parametry kampanii marketingowej. Powyższe dane zbierane są w celu identyfikacji nadużyć typu ad fraud ( art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia RODO)  i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 3 miesięcy. Aplikacja TrafficWatchdog może wykorzystywać cookies innych podmiotów np. Google.

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/privacy-policy oraz https://trafficwatchdog.pl/pl/docs/cookie-policy

Google reCAPTCHA v.3

Strona wykorzystuje Google reCAPTCHA v.3 oferowaną przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia - w celu monitoringu interakcji użytkownika na witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej https://policies.google.com/terms?hl=pl oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Koszalin, dnia 12.01.2022 roku