Kategorie

Najpopularniejsze

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.trekking24.pl (zwana dalej „Polityką”)
jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj,
zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz
zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają
takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.trekking24.pl,
chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.
2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest
Sprzedający, tj. Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER”
Jacek Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin.
3. Zamawiający lub Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy i/lub dokonując Zamówienia i/lub
rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym przekazuje Sprzedającemu jako
Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. W przypadku rejestracji Konta
Zamawiającego Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez Sprzedającego. W przypadku podawania danych osobowych podczas składania Zamówienia
i/lub wypełniania formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy
sprzedaży i/lub podjęcie czynności zmierzających do jej zawarcia.
4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie
w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem,
i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z
Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży. Dane
osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom
trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody
Użytkownika.
6. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w dwóch wariantach:
a) dokonanie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje Zamówienia
Towaru w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego podając
jedynie wymagane w formularzu zamówienia dane osobowe (tzw. szybkie zamowienie);
b) dokonanie Zamówienia z rejestracją Konta Zamawiającego – Użytkownik dokonuje
Zamówienia Towaru i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym.
Dokonując rejestracji Użytkownik podaje swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres email.
Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności
ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem
wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia.
7. Posiadacz zarejestrowanego Konta Zamawiającego ma możliwość zalogowania się weryfikując się
w Sklepie internetowym poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji)
oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z
kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do
należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo
przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych
może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane
podmiotom trzecim w innym celu niż określone w Regulaminie Sklepu internetowego, bez
uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Zamawiającego.
11. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich
przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta za pomocą Loginu i Hasła,
bądź też poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych osobowych.
12. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail
w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika, a także nie przekazuje, nie
sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim,
chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na
podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
13. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika
Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia
oraz wymogami prawa, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników,
Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
14. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych,
nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić
odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany

przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza
Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest,
aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam
swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik
czyni to na własną odpowiedzialność.
15. Sklep internetowy wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji
przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę
wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu
internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą
mieć formę pliku „cookie”.
16. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na
komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Sklepu internetowego.
Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego
dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki
„cookies“ stosowane w Sklepie internetowym mogą służyć następującym celom:
a) zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają dostęp
do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;
b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies“ umożliwiają
odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Sklepie
inyternetowym, a tym samym pomagają go usprawniać;
c) targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne
dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.
d) poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie
informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
17. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Sklepie internetowym nie pozwalają na
personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane
żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.
18. Podczas wizyty Użytkownika w Sklepie internetowym automatycznie zbierane są dane adresu IP,
nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika).
Dane mogą być zbierane przez pliki „cookies” oraz system „Google Analytics”, tj. system analityki
internetowej dający wgląd w ruch w Sklepie internetowym oraz w skuteczność działań
marketingowych. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się
bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
19. Pliki „cookies“ używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na
komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez
przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W
większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego
dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed
zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub
tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies”
może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”
może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.
20. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z
ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie
internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja
o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający
utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
21. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a
tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych u Administratora danych osobowych,
co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych
takiego Użytkownika z bazy klientów. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia
stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą
Polityki.
22. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych
osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa
związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz
wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony
jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do
Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym.


QR code

Menu