Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TREKKING24.PL
Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod
adresem URL: www.trekking24.pl
Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze
Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży
na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedający – Pan Jacek Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek
Wiśniewski pod adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, organ dokonujący
wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Koszalin, NIP: 669-100- 80-29, REGON 330286720, tel.
kontaktowy: +48  800 913 341 , codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9-18, sobota oraz
niedziela -nieczynne, opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik,
email: sklep@trekking24.pl;
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem
URL: www.trekking24.pl;
3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych lub osoba nieletnia
powyżej 13. roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;
5. Towar lub Towary – odzież i obuwie trekkingowe, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery i akcesoria oraz inne
produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;
6. Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe
informacje na temat Towaru;
7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów
dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego,
wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym
Regulaminem;
9. Miejsce odbioru – sklep stacjonarny zlokalizowany pod adresem: ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, w
którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;
10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta
pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem strony Sklepu internetowego;
12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-
mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji
Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła,
itp.; 
13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany
wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta
Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
16. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827
z późn. zm.);
17. Ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);
18. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn.
zm.);
19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o
których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia
2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na
podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja
Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do
wyczerpania zapasów.
3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert
określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   
4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami
brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.trekking24.pl przez Zamawiających lub
Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy
Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do
stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej.
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym
wyposażeniem:  
a. komputer PC lub inne urządzenie z możliwym dostępem do Internetu;  
b. dostęp do Internetu;  
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;  
d. aktywne konto e-mail.
7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy mailowo,telefonicznie lub za
pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Sklepu internetowego w zakładce
KONTAKT. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie
Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
8. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-
zadady-ecommerce.pdf
ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu
Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta
Zamawiającego. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla
Użytkowników.
2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. O ile Zamawiający wyraził zgodę na otrzymanie ankiety, to po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym
Zamawiający ma także możliwość wypełnienia ankiety do wystawienia opinii dla Sprzedającego w serwisie
Ceneo.
5. Udostępniając i zamieszczając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których
mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych
treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom
odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy
utożsamiać z poglądami Sprzedającego.
6. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez
korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
7. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra
osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym
prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione
jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających
dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających dane osobowe osób
trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
8. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony.
Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną
zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pozostaje bez
wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem
wypowiedzenia, jeśli: 
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania
Sklepu internetowego,  
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy
bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
Zamawiającego lub związanej z nimi działalności, 
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z
nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
Zamawiającego, 
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich
poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego
lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
11. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu
internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w
niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:
sklep@trekking24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu
usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub
Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w
terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej
rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego
ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:
1. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć
Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych
wskazanych w ust. 1. powyżej. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje
Zamówienia jako gość.
2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z
Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.
3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto
Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych
Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i
Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak
Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
4. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących
czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych
charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a
następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b. po wyborze Towarów, kliknięcie w ikonkę „Koszyk” i jeśli Użytkownik wybrał już wszystkie Towary, kliknięcie w
przycisk „Przejdź do realizacji zamówienie”,
c. następnie należy: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo utworzyć Konto
Zamawiającego podając dane osobowe: imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail będący Loginem do Konta
Zamawiającego i ustalić Hasło, ewentualnie podać adres dostawy, jeśli jest inny niż wskazany w danych
kontaktowych, opcjonalnie Zamawiający może także podać dane firmy i NIP, a także wpisać uwagi skierowane
do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole;
d. następnie potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, potwierdzić pełnoletniość albo odhaczyć, że
Zamawiający jest osobą nieletnią powyżej 13. roku życia, dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy, a w
celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”.

5. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail wskazany w Zamówieniu z
potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili

przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana

jest w języku polskim. W przypadku, gdy Zamawiającym jest osoba nieletnia powyżej 13. roku życia

Zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego w następujący sposób:  wydrukować wiadomość mailową z podsumowaniem Zamówienia przesłaną po złożeniu przez nieletniego Zamówienia w Sklepie internetowym,  na końcu wydruku wpisać datę i słowo Akceptuję, złożyć czytelny podpis opiekuna prawnego, a skan tak podpisanego dokumentu przesłać drogą mailową na adres: sklep@trekking24.pl w tytule maila wpisując nr Zamówienia


6. Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej
chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować
z Zamówienia. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania
Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.
7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez
system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający,
po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych
poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym
w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy
wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do
upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3
miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.
ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:
1. Dostępnymi formami płatności w Sklepie internetowym są:
a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym lub poprzez system płatności
elektronicznych Payzeey, również przy użyciu karty kredytowej (bez żadnych dodatkowych opłat z tytułu
skorzystanie z tego sposobu płatności za Zamówienie);
b. płatność za pobraniem przy odbiorze Zamówienia,
c. możliwe jest także skorzystanie z systemu ratalnego zapłaty za Zamówienie – szczegóły znajdują się pod
linkiem: https://www.e-gotowka.pl/eshop/blue/e- raty.html
2. W razie wyboru jako formy tradycyjnego przelewu bankowego, należności za zamówione Towary należy
uiszczać na numer konta PKO BP SA KOSZALIN 28 1020 2791 0000 7102 0142 6428. Zamawiający proszony
jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu
potwierdzającym Zamówienie. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin
realizacji Zamówienia.
3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie
zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego Payzeey. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje
gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi
Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu
internetowego. Płatności obsługuje First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 92,
00-807 Warszawa, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych pod numerem IP8/2013, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000061293,
kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02- 10-429. Dane osobowe
Zamawiającego przekazywane są spółce First Data Polska S.A., która jest ich administratorem danych
osobowych.
4. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie
odebrane z Miejsca odbioru są anulowane po upływie 7 dni od uzgodnionego terminu ich odbioru.
5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z
momentem informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności przez Zamawiającego (w
razie płatności za pośrednictwem systemu Payzeey), bądź też w momencie zawarcia Umowy sprzedaży (w
razie płatności za pobraniem przy odbiorze).
6. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty
Polskiej (listem poleconym- koszt 3 PLN) lub firmy kurierskiej (koszt przesyłki 8,80 PLN). Możliwy jest również
odbiór osobisty Zamówienia w Miejscu odbioru.
7. Zamówienia na kwotę 50 PLN i powyżej (do tej kwoty nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są na koszt
Sprzedającego.
ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:
1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamawiający jest na bieżąco
drogą mailową informowany o zmianie statusu jego Zamówienia.
2. Zamówione Towary o wadze do 10 kg dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w terminie 1 Dnia
roboczego (z zastrzeżeniem, że Towary z kategorii Rowery oraz przesyłki z Towarami wielkogabarytowymi
wysyłane są w terminie 2-5 Dni roboczych), maksymalnie w ciągu 7 Dni roboczych, liczonego po
zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub otrzymaniu informacji o
dokonaniu płatności poprzez system płatności elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży. Towary
wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny
termin.
3. Na Stronie Towaru i w formularzu Zamówienia widoczne są dla Zamawiającego informacje dot. posiadania na
magazynie Sprzedającego wybranego Towaru oraz przewidywanym terminie wysyłki. Jeśli jednak w
Zamówieniu znajdą się Towary niedostępne w terminach do wysyłki wskazanych na Stronie Towaru,
Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma
wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do
wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub
też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:
a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą
składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego.
5. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Jednakże w razie zainteresowania dostawą poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o
niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w
szczególności kosztów dostawy Towarów.
6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego
Ceny za Zamówienie oraz kosztów dodatkowych, na poniesienie których wyraził zgodę.
7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru
do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
8. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera,
czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem.
Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest
o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do
Sprzedającego.
9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził
życzenie na otrzymanie faktury i podał niezbędne w tym celu dane. Dokument sprzedaży stanowi pisemne
potwierdzenie treści zawartej Umowy sprzedaży.
10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad
wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.
11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. V. ust. 4.
Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o
nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera
również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W
wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle
Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
cywilnego.
ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od
Umowy sprzedaży. Sprzedający ustala, że termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po
upływie 100 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego („TRAPER”
Jacek Wiśniewski, ul. Połczyńska 66,75-816 Koszalin, e-mail: sklep@trekking24.pl) o decyzji o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma
wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą
elektroniczną).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej
wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy sprzedaży.
4. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca
Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o
wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w
związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów
lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres
Sprzedającego: „TRAPER” Jacek Wiśniewski, ul. I.J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, niezwłocznie, a w
każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu
od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 100 dni.
Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
7. Zgodnie z postanowieniami art. 38. Ustawy konsumenckiej, Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu
Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość
zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy
lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy
sprzedaży.
ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w
przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli
nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na
zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Kupujący może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego,
przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@trekking24.pl  lub pisemnie na adres
Sprzedającego: „TRAPER” Jacek Wiśniewski, ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin, bądź też składając
reklamację na adres producenta Towaru wskazany na opakowaniu Towaru lub w instrukcji załączonej do
Towaru, o ile dany Towar ma dołączoną instrukcję.
3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu
rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr
Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając
reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23
września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie
nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin,
www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne
są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z
pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za 
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:
1. Zamawiający lub Użytkownik dokonując Zamówienia i/lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie
internetowym i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT przekazuje Sprzedającemu swoje
dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik
proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego. Dokonując
Zamówienia i/lub wypełniając formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, podstawą przetwarzania danych
osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia
Umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały
przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego
i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym,
marketingowym, informacyjnym (newslettera).
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania
Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą
przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej
odrębnej zgody Użytkownika.
4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo
dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w
odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np.

zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia
zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie
zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto
Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji
zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i
wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do
rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub
pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.
5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa. 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury
TRAPER” Jacek Wiśniewski
ul. I. J. Paderewskiego 1,75-710 Koszalin
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.trekking24.pl”
Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.z
późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…… Umowa sprzedaży została zawarta z
„TRAPER” Jacek Wiśniewski w dniu ………….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu
………………..……………. roku. i
Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….
………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)
i  NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

ZASADY WYKUPIENIA I KORZYSTANIA
Z ODPŁATNEJ GWARANCJI W SYSTEMIE DOOR-TO- DOOR (tzw. usługa „od drzwi do drzwi”)

1. Niniejszy dokument (dalej określany jako „Zasady gwarancji D2D”) określa zasady udzielania przez Pana
Jacka Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „TRAPER” Jacek Wiśniewski pod
adresem: ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez ministra rozwoju, , NIP: 669-100- 80-29, REGON
330286720, tel. kontaktowy: +48 515 416 176, codziennie w Dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9-18,
sobota oraz niedziela -nieczynne, email: sklep@trekking24.pl (dalej określanego jako „Gwarant”),
dodatkowej ODPŁATNEJ gwarancji w systemie Door-to- Door (tzw. usługa „od drzwi do drzwi”), na
poprawne działanie wybranych modeli rowerów będących w ofercie Sklepu internetowego funkcjonującego
pod adresem: www.trekking24.pl.
2. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszych Zasadach gwarancji D2D pisane wielką literą mają takie samo
znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.trekking24.pl
3. Niniejsze Zasady gwarancji D2D stanowią oświadczenie gwarancyjne Gwaranta, o którym mowa w art. 557
Kodeksu cywilnego.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu wskazanej na dokumencie księgowym potwierdzającym
zakup Towaru w Sklepie internetowym i dokonanie płatności za gwarancję wskazaną w niniejszych
Zasadach gwarancji D2D. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Klient dokonując zamawiania Towaru w Sklepie internetowym Gwaranta może odhaczając odpowiedni
check-box wykupić także usługę polegającą na udzieleniu przez Gwaranta gwarancji w systemie Door-to-
Door, której warunki opisane są w niniejszych Zasadach gwarancji D2D. Cena zakupu gwarancji wskazana
jest na Stronie Towaru w Sklepie internetowym Gwaranta i wynosi 49 PLN brutto. Wykupienie gwarancji,
o której mowa w niniejszych Zasadach gwarancji D2D możliwe jest do wykupienia jedynie w procesie
składania Zamówienia na Towar w Sklepie internetowym.
6. Towary, które posiadają oryginalne karty gwarancyjne producenta powinny być serwisowane w
autoryzowanych punktach serwisowych producenta wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej.
Wszelkie komponenty, widelce amortyzowane oraz amortyzatory tylne dostarczone wraz z Towarem
podlegają osobnej gwarancji, o ile dokument potwierdzający tego typu gwarancję został dołączony do
Towaru.
7. Odpłatna gwarancja Door-to- Door udzielana przez Gwaranta polega na tym, iż w razie
niepoprawnego działania Towaru, na który klient wykupił gwarancję Gwaranta w systemie Door-to-
Door, reklamowany towar odbierany jest przez kuriera z adresu wskazanego przez uprawnionego z
gwarancji bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu przez klienta. Na ten sam adres zostanie z
powrotem dostarczony przez firmę kurierską Towar po rozpatrzeniu reklamacji przez Gwaranta.
8. W razie stwierdzenia wady Towaru, na który klient wykupił u Gwaranta gwarancję w systemie Door-
to-Door, uprawniony z gwarancji proszony jest o przesłanie na adres mailowy:
sklep@trekking24.pl informacji ze wskazaniem niepoprawności działania Towaru oraz podaniem
adresu odbioru reklamowanego Towaru. Towar obierany jest przez kuriera w terminie do …. dni od
zgłoszenia reklamacyjnego do Gwaranta. Uprawniony z gwarancji nie ponosi z tytułu transportu
wadliwego Towaru do i od Gwaranta żadnych dodatkowych kosztów.
9. Uprawniony z gwarancji proszony jest o należyte zabezpieczenie towaru na czas transportu, bowiem
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu, a wynikłe z nieodpowiedniego
zabezpieczenia Towaru.
10. Reklamacje z tytułu gwarancji Door-to- Door rozpatrywane są w terminie do 14 dni od zgłoszenia
reklamacyjnego, o czym klient zostanie poinformowany przez Gwaranta wraz z uzasadnieniem decyzji.
Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu np. w razie z konieczności sprowadzenia części,
jednak nie dłużej niż do 21 dni roboczych od odbioru Towaru od uprawnionego z gwarancji, jednakże w
takim przypadku zostanie on niezwłocznie poinformowany przez Gwaranta o nowym terminie rozpatrzenia
reklamacji.
11. Gwarancją nie są objęte:
11.1. elementy, które podlegają normalnemu zużyciu oraz komponenty, których zużywanie się jest
naturalnym rezultatem eksploatacji, w tym opony, chwyty, łańcuch, okładziny hamulców, prowadnice
łańcucha itp.,
11.2. niewłaściwy montaż lub nieprawidłowa obsługa i użytkowanie Towaru lub jego elementów, w tym
elementów i akcesoriów, które nie zostały pierwotnie zaprojektowane lub nie są kompatybilne, co
obejmuje także wszelkiego rodzaju zarysowania, ubytki lakieru, wgniecenia i ubytki innych materiałów,
z których zbudowany jest Towar,
11.3. przeróbki konstrukcyjne, modyfikacje oraz elementy nieoryginalne zastosowane w Towarze,
11.4. uszkodzenia będące następstwem błędów w technice jazdy, skoków, czy akrobacji, w trakcie których
mogło dojść do nadmiernych obciążeń poszczególnych podzespołów Towaru, chyba że dany model
roweru był do tego typu aktywności przeznaczony,
11.5. skutki nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów Towaru niedokonanej przez Sprzedawcę albo
autoryzowany Punkt serwisowy wskazany przez producenta Towaru,
11.6. usterki wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z
instrukcją obsługi dołączoną do Towaru przez jego producenta.
12. Za naprawy gwarancyjne nie uważa się  czynności związanych z regulacją Towaru, w szczególności
centrowania kół, usuwania luzów w połączeniach śrubowych, regulacji linek przerzutki i hamulca oraz
wymiany elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji.
13. Niniejsza gwarancja obejmuje wady Towaru spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego, które
Gwarant jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia.
14. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje
własnością Gwaranta. Gwarant usuwając usterkę Towaru ma prawo do zastąpienia materiałów użytych przy
wytworzeniu Towaru elementami innej marki o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, zaś w
przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z
nową technologią.
15. W przypadku uznania przez Gwaranta, że wada nie jest możliwa do usunięcia, Gwarant może dokonać
wymiany Towaru na nowy egzemplarz. W przypadku, gdy reklamowany Towar nie występuje już w ofercie
handlowej Gwaranta, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo wyboru innego Towaru z oferty
Gwaranta o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny lub żądanie zwrotu
należności za Towar w kwocie na podstawie ceny z dokumentu zakupu reklamowanego Towaru.
16.  Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta wygasa z chwilą dokonania zmian konstrukcyjnych w Towarze,
nie dokonywania przez uprawnionego z gwarancji wymaganych gwarancją producenta okresowych
przeglądów Towaru lub też w razie przeniesienie prawa własności Towaru na inną osobę/podmiot.
17.  Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

ZASADY DODATKOWEJ GWARANCJI „5 – LETNIA GWARANACJA KOMFORT PLUS”
 

     Gwarant, tj. „TRAPER” Jacek Wiśniewski z siedzibą pod adresem ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP NIP: 669-100-80-29, REGON 330286720 jako Sprzedający Towary w Sklepie internetowym, określa w niniejszym dokumencie zasady udzielania dodatkowej 5-letniej ODPŁATNEJ gwarancji jakości ramy rowerowej dot. wybranych modeli rowerów będących w ofercie Sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem: www.trekking24.pl ( zwana dalej „Gwarancją Komfort Plus”).
     Informacja o możliwości zakupienia wydłużonej gwarancji znajduje się przy wybranych modelach rowerów na Stronie Towaru w Sklepie internetowym.
     Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym dokumencie pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.trekking24.pl
     Niniejsze zasady Gwarancji Komfort Plus stanowią oświadczenie gwarancyjne Sprzedającego jako Gwaranta, o którym mowa w art. 557 Kodeksu cywilnego.
     Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
     Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta danego modelu roweru wskazany jest w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Na życzenie Zamawiającego w Sklepie internetowym możliwy jest zakup dodatkowej Gwarancji Komfort Plus udzielanej przez Gwaranta JEDYNIE NA RAMĘ ROWERU. Okres Gwarancji Komfort Plus wynosi 5 lat od daty zakupu wskazanej na dokumencie księgowym potwierdzającym zakup roweru w Sklepie internetowym.
     Klient dokonując zamawiania Towaru w Sklepie internetowym może odhaczając odpowiedni check-box na Stronie Towaru, o ile jest on dostępny dla danego modelu roweru, wykupić także udzielaną przez Sprzedającego jako gwaranta dodatkową 5-letnią Gwarancję Komfort Plus, której warunki opisane są w niniejszym dokumencie. Gwarancja Komfort Plus jest niezależna od gwarancji udzielanej na Towar przez producenta.
     Cena zakupu Gwarancji Komfort Plus wskazana jest na Stronie Towaru w Sklepie internetowym Gwaranta i wynosi 10% wartości danego modelu roweru, co do którego oferowana jest opcja zakupu Gwarancji Komfort Plus. Wykupienie Gwarancji Komfort Plus możliwe jest jedynie w procesie składania Zamówienia na Towar w Sklepie internetowym.
     Towary, które posiadają oryginalne karty gwarancyjne producenta powinny być serwisowane w autoryzowanych punktach serwisowych producenta wyszczególnionych na oryginalnej karcie gwarancyjnej. Wszelkie komponenty, widelce amortyzowane oraz amortyzatory tylne dostarczone wraz z Towarem podlegają osobnej gwarancji, o ile dokument potwierdzający tego typu gwarancję został dołączony do Towaru. Gwarancji Komfort Plus obejmuje jedynie ramę roweru.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady ramy roweru, na którą klient wykupił u Gwaranta gwarancję Komfort Plus, uprawniony z gwarancji proszony jest o przesłanie na adres mailowy: trekking24.pl@gmail.com informacji ze wskazaniem wady ramy oraz przesłanie ramy lub całego roweru na adres Gwaranta, tj. „TRAPER” ul. I. J. Paderewskiego 1, 75-710 Koszalin. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji uprawniony z gwarancji proszony jest o wskazanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres, adres email nr telefonu, a także o przesłanie kopii dowodu zakupu roweru, którego rama objęta jest Gwarancją Komfort Plus w Sklepie internetowym.
Uprawniony z gwarancji proszony jest o należyte zabezpieczenie ramy lub roweru na czas transportu, bowiem Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w trakcie transportu, a wynikłe z nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru.
Reklamacje z tytułu Gwarancji Komfort Plus rozpatrywane są w terminie do 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego, o czym klient zostanie poinformowany przez Gwaranta wraz z uzasadnieniem decyzji.
Gwarancją Komfort Plus nie  są objęte:
11.1.niewłaściwy montaż lub nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja ramy,
11.2. wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne ramy, zarysowania, ubytki lakieru, wgniecenia i ubytki,
11.3.przeróbki konstrukcyjne, modyfikacje ramy,
11.4.uszkodzenia będące następstwem błędów w technice jazdy, skoków, czy akrobacji, w trakcie których mogło dojść do nadmiernych obciążeń ramy lub jej zarysowań, czy innych uszkodzeń, chyba że dany model roweru był do tego typu aktywności przeznaczony,
11.5.skutki nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów na ramie niedokonanej przez przedawcę albo autoryzowany punkt serwisowy wskazany przez producenta roweru,
11.6.inne usterki ramy wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi dołączoną do roweru przez jego producenta.
W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany ramy wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Gwarant usuwając usterkę ramy ma prawo do zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu ramy elementami innej marki o porównywalnej jakości i walorach użytkowych, zaś w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
W przypadku uznania przez Gwaranta, że wada nie jest możliwa do usunięcia, Gwarant może dokonać wymiany ramy roweru na nową, a jeśli dany model ramy nie jest już dostępny w ofercie handlowej – na nową ramę o zbliżonych właściwościach i cenie, jak wadliwa rama.
Odpowiedzialność gwarancyjna Gwaranta wygasa z chwilą dokonania zmian konstrukcyjnych w Towarze, nie dokonywania przez uprawnionego z gwarancji wymaganych gwarancją producenta okresowych przeglądów Towaru lub też w razie przeniesienie prawa własności roweru na inną osobę/podmiot.
 Gwarancja na sprzedany produkt konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

NIP:669-100-80-29, REGON 330286720 przetwarza Państwa dane osobowe w
sposób bezpieczny, zgodny oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO”).
I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:”Traper” Jacek Wiśniewski, NIP:669-100-80-29, REGON 330286720. (dalej: „Administrator”).
2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Koszalin 75-710 ul.Paderewskiego 1 lub drogą e-mailową sklep@trekking24.pl lub też telefonicznie pod numerem: +48
515 416 176
II. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania danych
1. Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzane są w następującym celu:
a) dane osobowe przekazywane przy zamówieniu towarów czy usług – w celu realizacji umowy
zawartej z klientem, przez czas obowiązywania umowy z klientem,
b) dane osobowe przekazywane mailowego czy też telefonicznego - w celu skontaktowania się z
klientem o udzielenia mu wyjaśnień, odpowiedzi na pytania - przez okres kontaktowania się z
klientem,
c) dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia bez rejestracji konta zamawiającego – dla
potrzeb wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – do czasu realizacji zawartej z
Panią/Panem umowy,
d) dane osobowe przekazane podczas rejestracji konta zamawiającego – dla potrzeb rejestracji konta
w sklepie internetowym oraz wykonania zawartej umowy, kontaktowania się z klientem – przez
okres posiadania konta zamawiającego,
e) dane osobowe przekazane podczas zapisywania się na subskrypcję newslettera – w celu wysyłki
drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) –
do czasu cofnięcia zgody.
2. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w ust. 1. powyżej dane osobowe klientów
mogą być przechowywane w celu:
- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonaniem umowy, windykacji należności
prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, dot.
rękojmi,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- przechowywania dla celów zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa).
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych
w ust. 1. lit. a)-c) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do
zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych
w ust. 1. lit. d)-e) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. udzielona zgody osoby przekazującej swoje dane
osobowe.
5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych w celach wskazanych
w ust. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji celu
dla którego są one podawane przez klienta. Bez podania danych usługa nie będzie w mogła zostać
wykonana, np. nie dostarczymy zamówienia.
III. Komu są udostępnianie dane osobowe
1. Państwa dane udostępniamy jedynie podmiotom wskazanym w regulaminie sklepu internetowego, tj.
firmom dostarczającym zamówienia, bankom, firmie realizującej płatności za pomocą systemu
płatności elektronicznych, a także podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz
Administratora.

2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
IV. Państwa uprawnienia
1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. W dowolnym momencie udzielona zgoda może zostać cofnięcia, jednak wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych
do innego administratora danych.
4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
4.1. kontakt pisemny: Koszalin ul. Paderewskiego1 z dopiskiem sklep „Traper”
4.2. kontakt e-mailowy: klep@trekking24.pl
4.3. kontakt telefoniczny pod numerem: +48 515 416 176
V. Prawo sprzeciwu
1. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt. IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
VI. Skarga
Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisu prawa.
VII. Ochrona danych osobowych
1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami, w szczególności Administrator udziela osobom mającym
dostęp do danych osobowych klientów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi
ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych w jego imieniu.
2. Dane osobowe klienta przekazywane Administratorowi są przetwarzane w sposób zgodny z zakresem
udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów RODO.


QR code

Menu